INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

♦ Egzamin International English Language Testing System – IELTS – składa się z 4 części sprawdzających 4 podstawowe umiejętności językowe:

 

♦ Słuchanie (Listening)

♦ Czytanie (Reading)

♦ Pisanie (Writing)

♦ Mówienie (Speaking)

 

Test IELTS ma dwa moduły:

 

1. Academic czyli akademicki, zdawany najczęściej przez osoby wyjeżdżające na studia, staże czy stypendia na uniwersytetach anglojęzycznych

2. General Training czyli ogólny, wymagany m.in. przy rekrutacji do anglojęzycznych szkół średnich czy na szkolenia zawodowe oraz do celów imigracyjnych

Trzy pierwsze części odbywają się w tym samym dniu, jedna po drugiej bez przerwy. Część ustna może być przeprowadzana w ciągu 7 dni przed lub po egzaminie pisemnym, ale na ogół ma miejsce tego samego dnia.

 

Słuchanie:

Ta część jest wspólna dla wszystkich zdających. Nagranie trwa 30 minut i składa się z 4 fragmentów. Każdy fragment jest słyszany tylko raz. Typy nagrań to dialog, monolog, dialog, monolog, zawsze w takim porządku. Po odsłuchaniu całego nagrania zdający mają dodatkowe 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na specjalny arkusz.

Typy zadań do wykonania to:

♦ krótka odpowiedź;

♦ wybór jednej z kilku możliwości;

♦ uzupełnianie zdań;

♦ uzupełnianie wykresów, tabel, notatek;

♦ dopasowywanie;

♦ klasyfikacja

 

Czytanie:

W tej części osoby zdające wersję Academic lub General Training dostają różne zestawy zadań. Wszyscy jednak mają do przeczytania 3 teksty liczące łącznie od 2000 do 2750 słów. Powinni odpowiedzieć na 40 pytań w ciągu 60 minut i wpisać rozwiązania na specjalny arkusz odpowiedzi. Tu nie ma dodatkowego czasu na przenoszenie odpowiedzi.

Rodzaje zadań w tej części to:

♦ dopasowywanie tytułów do paragrafów

♦ krótkie odpowiedzi

♦ wybór jednej z kilku możliwości

♦ uzupełnianie zdań

♦ dopasowywanie

♦ właściwe odczytanie opinii/przekonań autora tekstu

♦ uzupełnianie wykresów, tabel, notatek;

♦ odpowiedzi typu TAK/NIE lub Prawda/Fałsz

Teksty, które spotyka się na egzaminie to:

Moduł Academic – teksty o charakterze ogólnym, analogiczne do czytanych przez studentów w trakcie studiów, takie jak:

♦ urywki z prasy specjalistycznej,

♦ artykuły z gazet i tygodników,

♦ fragmenty książek

 

Moduł General Training:

– teksty opisujące sytuacje z życia codziennego, o charakterze towarzyskim lub mające na celu załatwienie jakiejś sprawy urzędowej.

 IELTS sprawdza 4 podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie.

 

Pisanie:

W tej części także są różne zestawy zadań dla zdających moduł Academic lub General Training

W ciągu 60 minut trzeba napisać 2 prace, jedną na 150, drugą na 250 słów. Druga, dłuższa praca pozwala zdobyć więcej punktów.

Moduł Academic

♦ Zadanie 1 – zdający dostaje dane zawarte w tabeli lub przedstawione graficznie w postaci diagramu czy schematu. Powinien je opisać i zanalizować używając własnych słów.

Zadanie 2 – Tu należy się ustosunkować do przedstawionej w zadaniu opinii, poglądu czy problemu, podając uzasadnienie poparte przykładami, przedstawić rozwiązanie problemu lub ocenić przytoczone w zadaniu argumenty.

Moduł General Training

Zadanie 1 – zdający proszony jest o napisanie krótkiego, nieformalnego listu, w którym odnosi się do opisanego w poleceniu problemu – prosząc o informacje czy wyjaśniając zaistniałą sytuację.

Zadanie 2 – Tu należy się ustosunkować do przedstawionej w zadaniu opinii, poglądu czy problemu, podając uzasadnienie poparte przykładami, przedstawić rozwiązanie problemu lub ocenić przytoczone w zadaniu argumenty.

W ocenie prac pisemnych w obu modułach uwzględniane są takie elementy jak:

♦ dokładność wykonania polecenia

♦ spójność i jasność wypowiedzi

♦ stosowanie odpowiedniego stylu

♦ poprawność językowa, gramatyczna i ortograficzna

 

Mówienie:

Część ustna egzaminu jest identyczna dla wszystkich. Każdy zdający rozmawia z egzaminatorem przez 11 do 14 minut. Rozmowy są nagrywane i mają następujący przebieg:

Faza 1: 4-5 minut

Zdający i egzaminator przedstawiają się, zdający odpowiada na ogólne pytania dotyczące np. jego pracy/szkoły, rodziny/domu, zainteresowań itp.

 Faza 2: 3-4 minuty

Zdający dostaje kartę z zadaniem. Proszony jest o 1-2 minutową wypowiedź na zadany temat. Ma 1 minutę na przygotowanie się, może robić notatki.

 Faza 3: 4-5 minut

Egzaminator prowadzi rozmowę ze zdającym na temat związany z zadaniem z fazy drugiej, zachęcając go do aktywnego udziału w konwersacji.

W ocenie wypowiedzi ustnych uwzględniane są takie elementy jak:

♦ dokładność wykonania polecenia

♦ spójność i płynność wypowiedzi

♦ zasób i poprawność słownictwa

♦ poprawność językowa i gramatyczna;

♦ umiejętność zaprezentowania samodzielnej dłuższej wypowiedzi (faza 2)

♦ znajomość zasad prowadzenia rozmowy w języku angielskim (faza 3)

 

LINKI DO TESTÓW:

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress