INFORMACJE OGÓLNE

 

INFORMACJE O ZAJĘCIACH DYDATKTYCZNYCH

 1) Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, to jest co najmniej tytuł magistra filologii, lub licencjata.

2) Nauczanie języków obcych w Akademii Języków Obcych „Queen” prowadzone jest w oparciu o autorskie programy przygotowane przez wykładowców oraz w oparciu o nowoczesne podręczniki, z wykorzystaniem licznych materiałów dodatkowych i uzupełniających, oraz sprawdzonych teorii i metod dydaktycznych.

3) Grupy kursowe w akademii liczą od 6 – 12 osób. Akademia zastrzega sobie prawo zwiększenia grupy o jedną osobę, gdy zachodzi taka potrzeba/ np. przeniesienie słuchacza z innej grupy/.

4) Akademia kwalifikuje słuchaczy do grup kursowych na podstawie pisemnego testu kwalifikującego, który jest nieodpłatny lub rozmowy sprawdzającej.

5) W przypadku zmniejszenia liczby uczniów podczas trwania kursu do 3-4 osób, Akademia może rozwiązać grupę, bądź przenieść pozostałych uczniów do innej grupy o tym samym poziomie.

6)  Akademia- korzysta z własnych sal wykładowych przy ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8 wyposażonych w sprzęt multimedialny, 2 laboratoriów językowych oraz pracowni komputerowej.

7) Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry: semestr I: od października do stycznia, semestr: II od lutego do czerwca.

8) Zajęcia dydaktyczne odbywają się wg ustalonego rozkładu zajęć.

9) W przypadku choroby wykładowcy, placówka obowiązana jest za zapewnić grupie zajęcia z innym wykładowcą. A w przypadku niemożności zorganizowania zastępstwa zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym przez uczniów i wykładowcę.

ZAPISY NA KURSY, REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

1) Zapisy na kursy w semestrze zimowym rozpoczynając się 15 sierpnia a w semestrze wiosennym od 15 stycznia.

2) Zgłoszenia na kurs można dokonać osobiście lub telefonicznie.

3) Wpisanie uczestnika na kurs odbywa się z chwilą dokonania wpłaty za kurs, wpłaty zaliczki, w przypadku płatności ratalnej-podpisanie umowy.

4) Wysokość zaliczki kursowej wynosi 200 zł.

5) Uczestnik kursu może zrezygnować z zajęć, jednak rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie.

6) W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem zaliczka podlega zwrotowi w całości.

7) W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 30 dni od daty zapisu na kurs Akademia odliczy należność za zajęcia odbyte, a resztę wpłaconych pieniędzy zwróci uczestnikowi.

8) W przypadku rezygnacji po terminie dłuższym niż 30 dni od daty zapisu na kurs, Akademia odliczy należność za zajęcia odbyte/ to jest do dnia złożenia rezygnacji/, powiększając tę opłatę o przeliczeniową godzinową stawkę nauczyciela pomnożoną przez ilość godzin pozostałą do końca semestru.

9) Należność za zajęcia odbyte nie podlega powiększeniu o w/w opłatę jeżeli rezygnacja nastąpiła z powodu:

♦ długotrwałego pobytu w szpitalu udokumentowanemu zaświadczeniem lekarskim,

♦ powołanie do służby wojskowej udokumentowane wezwaniem,

♦ przeprowadzka do innego miasta,

♦ inne przypadki losowe odpowiednio udokumentowane.

10) Nieuczestniczenie na zajęciach z jakichkolwiek innych powodów niezależnych od Akademii, nie stanowi podstawy do roszczenia o zwrot opłaty za kurs.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress