CAE – CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin składa się z pięciu części:

 

1. Czytanie (1 godzina 15 minut) składa się z czterech zadań i 34 pytań:

 ♦ Część 1 – trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu;

Część 2 – tekst z lukami do uzupełnienia;

Część 3 – test wielkrotnego wyboru;

Część 4 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 4 jeden punkt.

 

2. Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

 ♦ Cześć 1 – zadanie obowiązkowe (180-220 słów) typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list;

Część 2 – kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

 

Zalecane lektury na rok 2013:

1. William Golding: Lord of the Flies (nauczyciele mogą także wykorzystać wersję filmową utworu w celu opracowania z uczniami pytań dotyczących tego tekstu.)

2. P D James: The Lighthouse.

 

3. Zastosowanie struktur językowych (1 godzina) składa się z pięciu części i 50 pytań:

Część 1 – test wielokrotnego wyboru;

Część 2 – uzupełnianie brakujących wyrazów;

Część 3 – tworzenie wyrazów pochodnych;

Część 4 – uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;

Część 5 – przekształcanie wyrazów.

W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, w Części 4 dwa punkty, a w Części 5 maksymalnie dwa punkty.

 

4. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 ♦ Część 1 – krótkie fragmenty tekstów;

Część 2 – uzupełnianie zdań;

Część 3 – test wielokrotnego wyboru;

Część 4 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

 

5. Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

 ♦ Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;

Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;

Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;

Część 4 – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

 

Oceny:

 ♦ Ocena A – 80% i powyżej

Ocena B – 75 – 79%

Ocena C – 60 – 74%

Poziom B2 wg CEFR* – 45 – 59%*

Ocena negatywna (Fail) – 44% i poniżej

 

*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy).

Koszt egzaminu, wersja papierowa: 540 zł, wersja komputerowa: 530 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu CAE jest dostępny w Akademii Queen. Zapisy trwają w miesiącach czerwiec- wrzesień. Zapraszamy na 120-godzinny kurs egzaminacyjny.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress